TDSR in the battle against COVID-19

TDSR in the battle against COVID-19

The corona virus has had a deep impact on society as we knew it. Social distancing, wearing mouth masks, restaurants and bars closing again. All measures to limit the spreading of the virus during this second wave. These measures of course also impact us at Top Dutch Solar Racing.

TDSR’s corona measures
For the past months, we have already implemented many measures in our office, all in accordance with the guidelines of the RIVM and Hanzehogeschool. We refurbished our entire office to make sure we can maintain the 1,5 meters social distance at all times. We limited the number of people allowed in the office. Multiple disinfection stands were installed, which we check on a daily basis to make sure we have enough hand soap and disinfecting gels. Also, meetings were moved from physical to online.

After the most recent press conference (13-10-2020), we have implemented a stricter COVID-protocol. Only the team members who work on essential parts, or are in need of machinery and tools that cannot be taken home, are allowed to work at the office. Essential parts and tasks include, for example, using the previous car (Green Lightning) for aerodynamic reference and testing new parts. In addition, our  ‘big rig’, a very powerful computer, has to be used for Computational Fluid Dynamics. Testing new battery cells also has to be done in a safe and controlled environment where there is access to the required equipment.

At the office, all the team members social-distance responsibly, as they already did before, and wear mouth masks. Additionally, the number of people allowed in the office has been decreased to a maximum of 10. To regulate who is allowed at the office and when, a schedule with time slots has been introduced. Although the situation is not ideal, the other team members are working from home to do their bit in the battle against COVID-19. 

To make sure all rules are adhered to, we assigned two team members to be corona-coordinators. They will continue to closely monitor the developments regarding the coronavirus and adjust our protocol accordingly.

How does our team deal with these measures?

The measures are hard and really affect our ability to bond within the team. But, the entire project and the continuation of the race depend on our capability to adhere to the rules. Therefore, we implement them very strictly. Not only to ensure the continuation of the race, but also to ensure our health and safety,” says Communication facilitator Caroline.

Team member Caroline wearing her mask during work

Dealing with the virus adds an extra challenge to this already challenging project,” Mechanical Engineer Willem mentions. “Our cooperation skills are being put to the test, yet it gives me extra satisfaction when seeing how well we have been dealing with it together.”

Team member Willem wearing his mask during work

Acquisition specialist Andel, who is also one of the corona-coordinators within the team, says: “The virus brings big struggles with it. Not only for us, but it has the whole world in its grip. Only by doing it together, if every individual does their part and complies to the rules, we can get full control back.”

Team member Andel wearing her mask during work

Uncertainties for Australia

Having to deal with the corona virus also means uncertainty for the continuation of the Bridgestone World Solar Challenge 2021. As of now, the Australian borders will remain closed until at least 2021; Same goes for the state borders. Different measures that are now being considered by the race organisation include: creating quarantine bubbles for all teams so they can still come to Australia, having a race without spectators, postponing the race, or even full cancelation. In Februari 2021, we will hear more from the organisation with regards to their decision.

Team member Ruben wearing his mask during work

------

 

TDSR in de strijd tegen het corona virus

Het corona virus heeft een diepe impact gemaakt op de samenleven zoals we die kenden. Anderhalve meter afstand houden, het dragen van een mondkapje, de restaurants en bars gaan weer dicht. Allemaal maatregelen on de verspreiding van het virus in deze tweede golf tegen te gaan. Maatregelen die natuurlijk ook een impact hebben op ons, het Top Duch Solar Racing team.

TDSR's corona maatregelen
Afgelopen maanden hebben we al veel maatregelen geïmplementeerd bij ons op kantoor. Alle regels volgen de richtlijnen die het RIVM en de Hanzehogeschool voorschrijven. We hebben zelfs ons hele kantoor opnieuw ingedeeld zodat we ten alle tijden de 1,5 meter afstand kunnen waarborgen. Ook hebben we het aantal toegestane personen op kantoor sterk teruggeschroefd. Meerdere desfinfectie locaties zijn in het kantoor neergezet of geïnstalleerd. De voorraden van deze desinfectie locaties checken we daagelijks, om ervoor te zorgen dat er altijd genoeg hand zeep en gel aanwezig is. Zoals vanzelfsprekend zijn alle vergaderingen en meetings verplaatst naar online omgevingen.

Teamleden Alje en Bartle aan het werk met mondkapjes op en op gepaste afstand

Naar aanleiding van de meest recent persconferentie (13-10-2020), hebben wij ons corona-protocol verder aangescherpt. Alleen de teamleden die aan essentiële onderdelen werken of machines en gereedschappen nodig hebben die niet mee naar huis kunnen worden genomen, mogen op kantoor werken. Essentiële onderdelen en taken zijn bijvoorbeeld het gebruik van de vorige auto (Green Lightning) voor aerodynamische referentie en het testen van nieuwe onderdelen. Bovendien moet onze ‘big rig’, een zeer krachtige computer, worden gebruikt voor Computational Fluid Dynamics. Het testen van nieuwe batterijcellen moet ook gebeuren in een veilige en gecontroleerde omgeving waar er toegang is tot de benodigde apparatuur.

Op kantoor houden alle teamleden zich aan de social distancing regels, zoals ze eerder al deden, en dragen ten alle tijden mondkapjes. Daarnaast is het aantal toegestane personen op kantoor verder tereuggedrongen naar maximaal 10. Om te regelen wie wanneer op kantoor mag komen, is een rooster met tijdvakken ingevoerd. Hoewel de situatie verre van ideaal is, werken alle andere teamleden vanuit huis om hun steentje bij te dragen in de strijd tegen COVID-19. 

Om ervoor te zorgen dat alle regels worden nageleefd, hebben we twee teamleden toegewezen als corona-coördinatoren. Zij zullen de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet blijven volgen en ons protocol hierop aanpassen.

Hoe gaan onze teamleden om met de maatregelen?

De maatregelen zijn erg streng en hebben veel invloed op onze teambuilding. Maar het hele project en de voortzetting van de race hangen af van ons vermogen om ons aan de regels te houden. Daarom hanteren we ze zeer strikt. Niet alleen in de hoop om de race door te kunnen laten gaan, maar ook om onze gezondheid en veiligheid te garanderen,” zegt communicatiemedewerkster Caroline.

Teamlid Caroline, aan het werk met haar mondkapje op

Omgaan met het virus voegt een extra uitdaging toe aan dit toch al uitdagende project”, zegt Mechanical Engineer Willem. "Onze samenwerkingsvaardigheden worden op de proef gesteld, maar het geeft me extra voldoening als ik zie hoe goed we er samen mee omgaan."

Teamlid Willem, aan het werk met zijn mondkapje op

Acquisitiespecialist Andel, tevens een van de corona-coördinatoren binnen het team, zegt: “Het virus brengt grote strijd met zich mee. Niet alleen voor ons, maar het heeft de hele wereld in zijn greep. Alleen door samen te werken, als elk individu zijn steentje bijdraagt en zich aan de regels houdt, kunnen we de volledige controle terug krijgen."

Teamlid Andel, aan het werk met een mondkapje op

Onzekerheden voor Australië 
Omgaan met het coronavirus betekent ook onzekerheid of de Bridgestone World Solar Challenge 2021 door kan gaan. De Australische grenzen blijven gesloten tot in ieder geval 2021; Hetzelfde geldt voor de staatsgrenzen. Verschillende maatregelen die nu door de raceorganisatie worden overwogen zijn: het creëren van quarantainebubbels voor alle teams zodat ze toch naar Australië kunnen komen, een race zonder toeschouwers organiseren, het uitstellen van de race of zelfs volledige annulering. In februari 2021 zullen we meer van de organisatie horen over hun beslissing.

Teamlid Ruben, aan het werk met een mondkapje op